Historie pobočky

Úvod Naše pobočkaHistorie pobočky

Založení pobočky

 

 

První snahy o organizovanou numismatiku v českých zemích zaznamenáváme již v roce 1848, kdy byl v Praze založen spolek „Verein für Numismatik in Prag“. Byl pátým spolkem tohoto druhu na světě (Vídeňský byl založen až o 12 let později). Postupně sdružoval až 46 členů a svoji činnost vyvíjel do roku 1873, kdy zanikl.

            Kolem roku 1880 se ustanovil kroužek pod vedením dr. Štěpána Bergra. V kavárně státního nádraží v Praze se scházeli Max Donnebauer, Eduard Fiala, Josef Květoň, Viktor Katz, Josef Smolík a další. Tyto schůzky skončily Donnebauerovou smrtí v roce 1889. V roce 1913 došlo přispěním Karla Chaury k založení numismatického kroužku, který přestál i světovou válku a stal se základem pro založení současné numismatické společnosti.

V Obecním domě v Praze dne 7. března 1919 byla na své ustavující schůzi založena Numismatická společnost československá. Prvním předsedou byl zvolen Eduard Fiala a jednatelem Karel Chaura. Nově založená organizace čítala 24 členů, mezi nimi i Karla Kubese, významného kroměřížského podnikatele a skvělého numismatika. Mimopražští členové se účastnili pravidelných schůzek sporadicky, proto byla snaha, zakládat místní kroužky, později sdružení, samozřejmě podléhající pražskému ústředí. První předválečné kroužky vznikly v Plzni, Olomouci a Brně.

 

V Kroměříži vzniklo sdružení 20. 1. 1960.

 

Ustavující schůze proběhla v budově Okresního vlastivědného ústavu v Kroměříži za přítomnosti 19 osob, sedmi členů numismatické společnosti a několika hostů a zájemců o numismatiku.

Schůzi zahájil a řídil Jaroslav Kryl. V úvodním projevu vysvětlil účel ustavující schůze a zdůraznil: „tento krok má přispět ke splacení dluhu, který Kroměříž, jako historické, 200 leté sídlo mincovny olomouckých biskupů numismatice přinesl, že schůze našeho sdružení budou míti za úkol nejen rozmnožování sbírek našich členů, ale v prvé řadě jejich vzdělávání vhodně volenými přednáškami“.

 

Oficiální název tohoto sdružení zněl:

 

Numismatická společnost československá,

sdružení členů při Okresním vlastivědném muzeu v Kroměříži

 

Členové NSČS, kteří iniciovali a založili místní sdružení:

 

Dp František Alex

Jan David

Jaroslav Doležel

Josef Foltýn

Hjalmar Kopřiva

Jaroslav Kryl

Antonín Mezihorák

 

Těchto 7 zakládajících členů, si ze svého středu zvolilo předsedu, jímž se stal právě Jaroslav Kryl. Od počátku se všichni věnovali zejména osvětě a propagaci spolku. O měsíc později, na první členské schůzi, přijali další zájemce o numismatiku. Byli to:

 

Alexandr Koutný, MUDr. František Král, Antonín Šibl, Vítězslav Storzer a Zdeněk Chlud.

 

V průběhu roku se sdružení rozrostlo o další uchazeče, až na konečný počet 22 členů:

 

MVDr. Josef Svátek, Ing Jaroslav Krčma, Antonín Hanzálek, Josef Procházka,

Milan Lešinský, Bohumil Struhala, Jan Mezírka, MUDr. Josef Stojan,  

Ladislav Smítal a Inocenc Tabarka

 

Tento spolek postupně pojmul numismatiky ze širokého okolí – přerovska, prostějovska, zlínska a uherskohradišťska.

Bylo dohodnuto, že vzdělávací a výměnné schůzky budou pořádány jedenkrát měsíčně a to střídavě v kroměřížském muzeu a muzeu v Holešově. Později proběhlo několik členských schůzí i v Gottwaldově. Vedení těchto institucí vycházelo našim předchůdcům vstříc a jak psáno v kronice, poskytovalo jim schůzové prostory s osvětlením a topivem zcela zdarma.

Činnost byla od samého počátku intenzivní. Již na prvních schůzích byly stanoveny hlavní úkoly. Byla to zejména záchrana biskupské mincovny a vydání soupisu kroměřížské zámecké sbírky, o kterých pojednáváme samostatně na jiném místě této publikace. V zájmu zvyšování odborné úrovně svých členů, probíhal v kroměřížském muzeu šestiměsíční numismatický seminář. Mimo to byla na každé schůzce přednesena odborná přednáška na různá témata z historie, heraldiky a samozřejmě numismatiky.

V Hulíně byla uspořádána výstava mincí pro místní pionýry, kterým se přítel Kryl věnoval již před založením sdružení. Ze zájemců později vznikl mládežnický numismatický kroužek. Až za mnoho let se ukázalo, jak prozíravá je to práce, někteří odrostli a doplnili naše řady. Jedním z pozdějších absolventů tohoto kroužku je i dosavadní člen, Otto Krajčovič.

Na květnové schůzce předložil přítomným Dr. Svátek originály listin, vztahující se k bývalé kroměřížské mincovně a její činnosti, sahající svým původem až do 12. století. Tyto listiny byly v té době uloženy v kroměřížském archivu (nyní se nalézají v Moravském zemském archívu Opava, pob.Olomouc). Staré pergameny s podpisy a pečetěmi českých králů na přítomné velmi zapůsobily a vzbudily ve všech velký zájem, stejně, jako ukázky grošů Františka Dietrichsteina a Karla II. Liechtensteina. Poté se všichni odebrali do místní mincovny, kde přítel Svátek pokračoval v odborném výkladu. Stav rozpadající se budovy přítomné zaskočil a zde si všichni uvědomili, že na její záchranu zbývá velmi málo času. Kronikář napsal: „Sešlý stav mincovny a neochota úřadů k jejímu zachránění udělaly na všechny přítomné tísnivý dojem“.    

V tomto roce také proběhla první malá (jak psáno v kronice „zkušební“) aukce mincí. Její výtěžek činil 4,20 Kčs. Dnes, kdy píši tento článek, prochází tiskem katalog na připravovanou aukci č.103 ! Během uplynulých  50ti let, nebyla nikdy tato činnost přerušena. Po několik let byly pořádány 3 aukce ročně.

Velmi pestrá zájezdová činnost, která doprovází chod pobočky po celou dobu dosavadní existence, započala 17. 7.1960 výletem za poznáním archeologických památek ve Starém Městě a Mikulčicích za nebývalé účasti 38 lidí. I ona se stala každoroční součástí naší činnosti.

 

 

 

To vše byl ale pouhý začátek.  Tenkrát nikdo ze zakládajících členů netušil, kolik práce ještě vykonají a jak velkým přínosem bude v dalších letech činnost této pobočky pro numismatiku v Čechách i zahraničí. Byli první, trpělivě předávali své zkušenosti svým pokračovatelům, aby ti je předali nám.

Nezbývá nám, než jim s pokorou poděkovat.

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz