Sympozia

Numismatická Symposia pořádaná, nebo spolupořádaná pobočkou

 

 

 

I. numismatické dny v Kroměříži 

„v rámci oslav 100.výročí Maxe Švabinského“

15.-17.června 1973

 

Členové pobočky uspořádaly výstavu "Ražby kroměřížské mincovny z let 1614-1759" – připravil přítel Hlobil.

Konference se zúčastnilo 200 členů.

 

Přednášející:

Peadr.Balcárek

Hisrorie města Kroměříže.

Zuzana Švabinská

Mistr Švabinský a papírová platidla ČSR.

 

 

 

II. numismatické dny v Kroměříži

„u příležitosti oslav 20.výročí vzniku pobočky“

27.-28.září 1980

 

Symposium doprovázela výstava - Mince a medaile ze sbírek členů ČNS, mince  a medaile olomouckých biskupů a Polská historická medaile 16.-18-století z Národního muzea ve Varšavě

Byla vydána druhá vlastní medaile

 

Přednášející:

Doc. PhDR. JiříSejbal, CSc

K problematice středověkého mincovnictví olomouckých biskupů.

PhDr. Eduard Šimek 

Olomoucké mincovnictví ve světle středoevropských mincovních nálezů.

Prom.hist. Jan Šmera

Ekonomicko-peněžní charakteristika činnosti kroměřížské mincovny.

PhDr. Nop

Fr. Ant.Stehr a jeho podíl na likvidaci kroměřížské mincovny

PhDr. Kučerovská

Kroměřížská barokní medaile.

PhDr. Krejčík

Heraldika na ražbách kroměřížských biskupů.

Popisek

 

 

III. numismatické dny v Kroměříži

„u příležitosti oslav 25.výročí vzniku pobočky“

7. - 8. září  1985

 

 

Uspořádali jsme  ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska. V rámci oslav byla otevřena stálá výstava mincí olomouckých biskupů a arcibiskupů v prostorách kroměřížského zámku.

 

Přednášející:

Doc.Phdr. Jiří Sejbal, CSc

Neznámé mince a denáry z velkomoravského Starého Města.

Dr.Richard Zuber

Činnost bývalého mincmistra v Kroměříži J.J.Husera, později mincmistra vratislavského biskupa ve Zlatých Horách.

PhDr.Tomáš Krejčík

Rakvický nález a otázka olomouckého biskupského středověkého mincovnictví.

PhDr.Eduard Šimek

Olomouc - Vratislav - Salzburg. K významu a uplatnění biskupských a arcibiskupských ražeb v peněžním oběhu 17.století.

PhDr.Tomáš Krejčík

Vztahy mezi pečetěmi a ražbami olomouckých biskupů a arcibiskupů v novověku.

PhDr.Jan Šmerda

Rytci a medailéři kroměřížské mincovny.

 

 

IV. numismatické symposium

„Tolarová měna na Moravě (1526-1750)“

13.-15.října 1989

 

 

Mezinárodní symposium bylo uspořádáno ve spolupráci ČNS Kroměříž a Brno, Numismatického oddělení Moravského muzea v Brně, Moravské sekce numismatické komise při AÚ ČSAV a Muzea Kroměřížska.

Akce byla zahájena v prostorách numismatické expozice Moravského muzea v Brně, poté se účastníci symposia přesunuli do Muzea Kroměřížska, kde proběhla pod vedenímí naší pobočky třídenní přednášková část.

 

            My (tenkráte mladí) jsme mlčky a skromně sedávali v posledních řadách a plně nadšeni numismatikou s obdivem pohlížely na přednášející, netuše, že jednou nastane doba, kdy budeme také předstupovat před numismatické publikum se svými příspěvky a ještě později dokonce takovéto akce organizovat.

 

 

Přednášející:

Prof.Dr.Josef Polišenský,DrSc.

Morava v 17.-18. století

Ing. Jaromír Novák

Úpadek těžby drahých kovů na Moravě v tolarovém období

Dr.Helmut Jungwirth

Münzpolitik des Hauses Habsburg im 16.-18. Jahrhundert

Dr. Paul Arnold

Anteil Sachsens an der Durchsetzng der Talerwährung in Mitteleuropa

Dr.Eduard Šimek, CSc.

Snahy o bnovu mincovní činnosti na Moravě v 16.století

Dr.Tomáš Krejčík

Moravské nálezy mincí předbělohorského období

Doc.dr. Jiří Sejbal, CSc.

Mincovnictví moravských stavů

Ing. Ivo Pánek

Hřivna olomoucké mincovny v roce 1620

Dr. Jan Šmerda

Moravské vládní mincovnictví za Ferdinanda II. A Ferdinanda III.

Ing.Ivo Halačka

Problematika ražeb brněnské mincovny za Ferdinanda II. V letech 1621-1622.

Ing. Antonín Kostlán, CSc.

Moravská kalada a její odraz v ekonomicko-společenském vývoji země.

Dr.Pavel Balcárek

Postavení olomouckých biskupů v 16.-18.století

Dr.Jan Šmerda

Ekonomicko-peněžní charakteristika olomouckého biskupského mincovnictví v 16.-18. století.

Dr. Erich Ševčík

Počátky tolarového mincovnictví na Těšínsku, Krnovsku a Opavsku.

Dr. Wolfgang Steguweit

Zum Münzwesen der Markgrafen von Brandenburg in Jägerndorf im 16. Jahrhundert

Dr. Karl Schultz

Die Prägungen des Adels in Mähren

Dr. Taťána Kučerovská

Medailérské umění na Moravě v 16.-18. století.

Dr. Karel Schelle, CSc.

Měnové a cenové relace v moravských písemných pramenech v 16.-18.století.

Dr. Ján Hunka

Peňažno-historické vztahy Moravy a Slovenska v toliarovom období.

Dr.Jozef Hlinka, CSc.

Moravské mince toliarového obdobia v nálezoch na Slovensku.

Dr.Erika Garami

Die Münzfunde der mährischen Talerprägungen in Ungarn

Dr. Helmut Jungwirth

Funde der mährischen Talerprägungen in den Österreichiechen Länden

Doc.dr. Andrzej Mikolajczyk

Novožitne monety morawske w Polsce.

Dr. Naděžda A. Soboleva

Mоравские монеты периода талерa в музейныx собраниях Москвы и Ленинграда

 

 

 

IV. numismatické dny v Kroměříži

„u příležitosti oslav 30.výročí vzniku pobočky“

11.října 1990

 

Symposium bylo uspořádáno ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska.

 

Přednášející:

Dr. Odo Burböck

Historie a pozoruhodnosti mincovního kabinetu zemského muzea Joanneum ve Štýrském Hradci.

Doc. PhDr. Jiří Sejbal, CSc.

Podíl Moravy na dálkovém obchodě v ranném středověku v numismatických objevech.

RhDr. Eduard Šimek, DrSc.

Z dějin české numismatiky - Josef Smolík.

MUDr. Otto Herber

Medailérská tvorba.

František Färber

Zpráva o činnosti pobočky

 

 

 

 

Mezinárodní kolokvium

„Olomoucké a solnohradské mincovnictví v období tolarové měny“

24-25.září 1994

 

u příležitosti týdne dolnorakouské kultury, spolupořádali jsme s městem Kroměříž

Součástí kolokvia byla nezapomenutelná výstava originálů mincí solnohradských arcibiskupů včetně řady unikátů.

 

Přítel Adamíček do kroniky zapsal:

Během II.světové války byla silně ochuzena rakouská numismatická sbírka Carolina augustea o nejvzácnější ražby, čímž značně získala sbírka salsburských ražeb v kroměřížském zámku, která představuje téměř 1300ks.V Salzburku je rozpracován velkorysý program vytvoření a pak poblikování komplexu solnohradských ražeb. Kroměřížská sbírka od začátku kompletování nebyla dosud badatelsky využita, proto toto kolokvium by se mělo stát výchozí základnou k vědeckému zhodnocení části této sbírky.  Olomoučtí a solnohrsdští biskupové patřili mezi nejvýznamnější katolické hodnostáře, kteří ve středověku využívali mincovního regálu. V sídelním městě Kroměříži, olomouckých biskupů a Salzburku, po staletí byly raženy církevní mince. Po uvolnění politické izolace země Moravskoslezské a po publikování soupisu solnohradských ražeb Moravským muzeem v Brně o zámecké sbírce v Kroměříži, projevili solnohradští numismatici značný zájem o zámeckou sbírku. Po předběžných jednáních bylo připraveno toto kolokvium.

 

Přednášející:

Dr. Eduard Šimek, CSc.

Proměny oběživa v druhé polovině17. a první polovině 18. století v českých zemích.

Dr. Karl Schulz

Medaile ve střední Evropě v období baroka.

Doc. PhDr. Jiří Sejbal, CSc.

Moravský mincovní regál a mincovnictví olomouckých biskupů.

Dr. Karl Ehrenfellner

Typologie solnohradských a olomouckých ražeb a jejich včlenění do vztahů mezi Solnohradem a Olomoucí.

Dr. Jan Šmerda

Vztahy mezi mincovnou v Kroměříži a Solnohradu v druhé polovině17. a první polovině 18. století.

Dr. Tomáš Krejčík, CSc.

Erb olomouckých biskupů a jeho vývoj v období baroka.

Dr. Odo Burböck

Vztahy mezi Štýrskem a Moravou v oblasti mincovnictví.

Dr. Stanislav Lapčík

Archiv olomouckého arcibiskupství - pramen k poznání dějin Moravy.

Christoph Mayerhofer

Corpus a nejnovější poznatky výzkumu k solnohradské numismatice z archivních pramenů.

Günther Schwaighofer

Cennost a vzácnost solnohradských mincí.

Prof. Mag. Heinz Turský         

Zkušenosti z přípravy a sestavování Corpusu tyrolských ražeb.

 

 

 

 

V. numismatické dny

„Mincovnictví na Moravě v proměnnách věků“

15-17.května 1998

 

Velkolepé oslavy u příležitosti  otevření budovy bývalé biskupské mincovny a v rámci oslav 150.výročí Říšského sněmu v Kroměříži, ve spolupráci s Moravskou numismatickou sekcí, Arcibiskupským zámkem Kroměříž, Nadací Kroměřížská mincovna a Muzeem Kroměřížska pod záštitou Okresního úřadu Kroměříž.

 

Přednášející:

Ing Jan Videman, Dan Suchomel

Osudy kroměřížské mincovny.

PhDr.Eva Kolníková DrSc.      

Keltské mince typu Athéna - Alkis na Moravě.

Univ. Prof. Dr. Günther Dembski 

Nové keltské mince z Dolních Rakous -svědectví o přežívání kmene Bójů.

PhDr. Gerd-Dieter Gollnisch   

Mincovní ražby olomouckých biskupů v německých diecézích.

Naděžda A. Soboleva             

Umělecko-historické analogie mezi prvním všestátním pečetidlem z roku1497 a mincemi ruského cara Ivana III. (1462-1505).

JUDr. Jan Bobek                     

Založení olomouckého biskupství v ikonografii neznámého moravského denáru.

Univ. Prof. PhDr. Stanislav Suchodolski                           

Církevní mince v polsku v ranném středověku.

Doc. Ing. Josef Paukert, DrSc.    

Příspěvek k moravským knížecím ražbám11. a 12.století.

PhDr. Jarmila Hásková, CSc.  

Denáry knížete Vratislava II. K počátkům olomouckého biskupství.

PhDr. Paul Arnold                  

Mincovnictví míšeňských biskupů ve12. a 13.století.

Univ.Prof.PhDr. Jiří Sejbal, CSc

Mince olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka (1245-1281).

PhDr. Eduard Šimek, CSc.     

Vývoj tolarového mincovnictví a jeho odraz v ražbách olomouckých biskupů.

Dr.Karl Schulz                        

Barokní medailérství v Kroměříži.

PhDr. Hubert Emmerig           

Mincovnictví řezeňského biskupství v období 16.-.18.století.

 

 

 

Mezinárodní sympozium

„Mincovnictví církevních institucí ve střední Evropě“

400. výročí mincovního privilegia olomouckých biskupů 1608-2008

24.-26.dubna 2008

 

 

Akce proběhla v prostorách arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem Kroměříž a Národním památkovým ústavem. V prostorách biskupské mincovny proběhla vernisáž výstavy „Dietrichstein a jeho doba“. Na slavnostním večeru v Manském sále zámku v Kroměříži, byla pokřtěna medaile autora Karla Zemana, kterou pobočka k tomuto výročí vydala.

 

Přednášející:

Dan Suchomel                        

Kroměřížská podnikatelská rodina Kubesů a osudy její numismatické sbírky.

Jan Štefan                              

Staré tisky numismatického charakteru v knihovně Moravského zemského archivu v Brně.

Jan Videman                          

Křesťanská symbolika na neznámém moravském denáru z počátku 12.století.

Krzystof Filipow                     

Judaszowe srebrniki v kolekcii monasteru w Supraslu (Podlasie, Polska).

Hubert Emmerig                   

Die Münzpolitik der Erzbischöfe von Salzburg im 15. Jahrhundert und ihre münzpolitischen Kontakte zu den bayerischen Herzögen.

Borys Paskiewicz                   

Ostatnie lata mennictwa Krzyzakow pruskich.

Pavel Balcárek                       

Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba.

Petr Vorel                               

Mincovnictví olomouckých biskupů na počátku 17.století ve světle měnové politiky císařského dvora.

Luboš Polanský                     

Počátky mincování na Moravě.

Tomáš Krejčík                        

Mincovnictví církevních institucí v rámci říšské politiky v raném středověku.

Roman Zaoral                         

Mincovnictví olomouckých biskupů 13. století ve středoevropském kontextu.

Petr Haimann                         

Medailéři církevních institucí na přelomu16. a 17. století.

Barbara Idzikowska                

Wizierunki swietych na talarach emitowanych przez opactwa i biskupstwa niemieckie w XVI i XVII w.

Peter Kovác                            

Kdo byl rytcem mincí kardinála Ditrichsteina z let 1629–30 ?

Jan Štěpán                             

Kryštof Cantor v Ditrichštejnově mincovně ?

Jan Videman                          

Medaile Karla III. Lotrinského z kroměřížské mincovny, jako doklad  jeho zahraničně politických aktivit.

Copyright 2016 - 2024 © www.cns-kromeriz.cz